,Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MAURICE CONSULTING, GEVESTIGD TE RIJEN

 1. MICA Belastingadviseurs B.V. h/o Maurice Consulting is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarbij de directie wordt gevoerd door CHELLO Holding B.V., waarbij op haar beurt de directie wordt gevoerd door M.A.C.C. Heijmans
 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en uitsluitend te zijn aanvaard door of namens MICA Belastingadviseurs B.V, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een of meer bepaalde personen – aangewezen door MICA Belastingadviseurs B.V. – zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van MICA Belastingadviseurs B.V. wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.
 3. MICA Belastingadviseurs B.V. zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
 4. De uitvoering van gegeven opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.
 5. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en MICA Belastingadviseurs B.V. is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van MICA Belastingadviseurs B.V. doch ook ten behoeve van al degenen die voor MICA Belastingadviseurs B.V. werkzaam zijn.
 7. Facturering van onze jaarabonnementen geschiedt eenmalig op 30 januari van elk boekjaar. MICA Belastingadviseurs B.V. biedt de mogelijkheid de jaarabonnementen in achtereenvolgende gelijke maandelijkse termijnen te voldoen met als optie automatische incasso.
 8. Facturering van onze maatwerkdiensten geschiedt uiterlijk binnen 15 dagen na de maand, waarin deze diensten hebben plaatsgevonden.
 9. Betaling van onze facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening op de aangegeven rekening. Bij niet-tijdige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot de dag der algehele voldoening.
 10. Indien de opdrachtgever na sommatie en ingebrekestelling weigerachtig blijft met voldoening van de vordering is de MICA Belastingadviseurs B.V. gerechtigd deze ter incasso uit handen te geven. De daaraan verbonden kosten, zowel buitengerechtelijk (incassokosten) als gerechtelijk, komen geheel voor rekening van de nalatige opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen voor particulieren worden berekend conform de Wet Incassokosten (WIK) en voor bedrijven conform de staffel Kantonrechters Rapport Voorwerk II.