PRIVACYVERKLARING                           

MICA Belastingadviseurs B.V. h/o Maurice Consulting is een onderneming die zich heeft gespecialiseerd in fiscale-juridische, organisatorische en bedrijfseconomische dienstverlening. Om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, verwerken wij soms ook persoonsgegevens. Bij de gegevensverwerking respecteren wij de privacy van onze relaties en zijn wij ervoor verantwoordelijk de persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen, wij hanteren daarbij ons beroepsgeheim.

Via deze privacyverklaring informeren wij u over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen van de verwerking, met wie wij de gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. Als u vragen heeft over onze privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op. 

Contactgegevens

Bezoekadres: Anna Blamanstraat 14 te (5122CP) Rijen

Emailadres:    info@mauriceconsulting.nl

Telefoon:        0653148683

KvK-nummer: 53495128

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

  • contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van u en/of uw partner;
  • geboortedatum, geslacht en in sommige gevallen ook de nationaliteit en informatie over de burgerlijke staat en de samenstelling van het gezin;
  • kopie van een legitimatiebewijzen;
  • het Burgerservicenummer (BSN) en Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN);
  • gegevens omtrent inkomen en vermogen van u en/ of uw partner;
  • gegevens omtrent testamenten en huwelijkse voorwaarden / samenlevingsovereenkom­sten;
  • en eventuele andere gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening.

Voor onze website maken wij geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

 

WAAROM VRAGEN WIJ DEZE GEGEVENS (DOEL EN GRONDSLAG)?

Voor het verlenen van gedegen dienstverlening is het meestal van belang dat wij een zo volledig mogelijk beeld van de situatie hebben. Daarbij zijn bijvoorbeeld de inkomenssituatie en de vermogenspositie van belang, maar ook de samenstelling van het gezin, de leeftijd van betrokkenen en de wijze waarop men eventueel gehuwd is of afspraken heeft gemaakt rondom het samenwonen. Deze gegevens ontvangen wij dan in het kader van de opdracht die aan ons verleend is.

Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om de personen aan wie wij onze diensten verlenen te identificeren. In verband met deze wettelijke verplichting nemen wij een kopie van uw legitimatiebewijs op in onze administratie.

AAN WIE VERSTREKKEN WIJ DEZE GEGEVENS?

Soms is het voor onze dienstverlening noodzakelijk dat wij persoonsgegevens aan derden verstrekken, zoals bijvoorbeeld in correspondentie met de Belastingdienst, Belastingrechters, banken of een bij de uitvoering van een opdracht te betrekken notaris, advocaat of andere dienstverlener. Wij verstrekken zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden buiten de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.

Daarnaast zijn wij in sommige gevallen verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan controlerende instanties, zoals bijvoorbeeld het Bureau Financieel Toezicht (naleving verplichting tot identificatie) of instanties zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst en de FIOD (informatieplicht). 

HOE LANG BEWAREN WIJ DEZE GEGEVENS?

Omdat onze werkzaamheden in veel gevallen ook jaren nadien nog van belang kunnen zijn, bewaren wij de gegevens en (email)correspondentie in beginsel zo lang mogelijk, zodat ook dan nog teruggevallen kan worden op deze (relevante) dossiervorming. Dit doen wij ook nadat de relatie is beëindigd. Daarnaast zijn wij in de meeste gevallen wettelijk verplicht om deze gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.

WELKE WAARBORGEN EN RECHTEN HEEFT U?

Op uw verzoek zullen wij u inzage verlenen in uw persoonsgegevens, of kunt u verzoeken om overdracht, correctie of verwijdering van uw gegevens. Aan dergelijke verzoeken komen wij tegemoet, tenzij en voor zover wij daardoor niet kunnen voldoen aan de aan ons gestelde wettelijke vereisten (bewaarplicht, identificatieplicht).

HOE ZIJN UW GEGEVENS BEVEILIGD?

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens te beschermen. Wij streven ernaar om de gegevens in hardcopy te minimaliseren en deze gegevens worden zoveel mogelijk afgesloten opgeslagen. De digitale beveiliging van de gegevens op onze server en van het emailverkeer op onze computers hebben wij uitbesteed aan een deskundige partij. De beveiligingssoftware wordt up-to-date gehouden en gegevensdragers en computers hebben wij middels encryptie beveiligd.